Synpunkter från villaägarföreningen

Senast uppdaterat 30 juni kl 21:10.

Angående –Ny stadsplan för Saltsjöbadens Centrum och centrala Saltsjöbaden

Jag har tagit del av vad som presenterats i Nackas hemsida angående planerna för ombyggnad av Saltsjöbaden och noterar att man genomfört en ambitiös enkät om ombyggnad av Saltsjöbaden Centrum men ingen motsvarande enkät om bebyggelsen på Svartkärrsvägen och ”stadsgatan”.
Däremot har synpunkter från ägarna av Centrum och från Rikshem givits stor uppmärksamhet.

Vi boende har haft tillgång till planer och ”byggklossar” på biblioteket och också till två samrådsmöten på Tippengården.
De senare vardåligt organiserade och kan inte tjäna som vägledning för någon part eftersom det blev kaotiskt när alla ville fråga och ha synpunkter samtidigt.

Förslaget till utbyggnad av Centrum är jag mycket tveksam till.
Nuvarande Centrum fungerar idag utmärkt väl både som mötesplats och köpcentrum men en mindre genomgripande modernisering bör genomföras.
Alternativa stormarknader finns i närområdet och något behov av ett utetorg och en stadsgata finns inte enligt mitt förmenande.

Jag har uppfattat att planerna på att bygga bostadshus på Svartkärrsvägen har uppkommit genom Nacka stads behov av fler bostäder, men något enkät om detta har jag inte funnit på Nackas hemsida.
Jag förstår att man funnit grönområden längs Vinterbrinksvägen och i samråd med Rikshem lagt in byggnader utan att ta hänsyn till existerande miljö och till närboendes synpunkter.

Det finns orsaker till att nuvarande boende sökt sig till just Saltsjöbaden, t ex grönområden och en blandning av bebyggelse anpassad till miljön.
Inte en stadsmiljö!

Den presenterade utbyggnadsplanen saknar fullständigt förståelse för vad merparten av oss saltisbor önskar av framtida Saltsjöbaden för unga och gamla.

Saltsjöbaden 2016 06 18
Lars Bengtsson
Svartkärrsvägen 10
lars.r.bengtsson@telia.com

============================================================

Från: “Martin Lindfors” < martin@haymac.se>
Datum: 25 maj 2016 23:58:55 CEST
Till: < registrator.plan@nacka.se>
Ämne: KFKS 2012/562-214

SYNPUNKTER PÅ PROGRAMFÖRSLAGET

Tack för ett väl genomarbetat material! Saltsjöbadens Centrum är onekligen en plats i Saltsjöbaden som berör. Det ligger strategiskt i början av samhället och är av flera skäl en lämplig plats för den service som efterfrågas. Det finns säkert också både en förståelse för och en förhoppning om att centrumet ska förnyas. Med den efterfrågan som finns i regionen på bostäder är det samtidigt också lämpligt att planera för bostäder i programmet. Så långt är allt väl!

Däremot vänder jag mig starkt emot det höga exploateringstalet. Att byggnationen ska få svälla ut som i detta förslag verkar vara en eftergift åt byggherrar som skyller på dagens höga mark- och exploateringskostnader. Nacka kommuns ambitioner bidrar kanske också till programmets överdrivna volymer?! Om det är taktik för att sen erbjuda sig att ta ner bygghöjden en våning som eftergift åt förmodad kritik, är det fel taktik.  En balanserad bebyggelse skulle mycket väl kunna falla i god jord.

Synpunkter:

Det höga exploateringstalet leder till att all (?!) parkering måste ske i garage. Det i sin tur är kostnadsdrivande i såväl bygg- som förvaltningsskedet.
Det leder i förlängningen till att mer garage måste byggas istället för enkel och smidig markparkering, samt ökad andel bostadsrätter (som i dagens marknadsläge bär mer kostnader än hyresrätter).
Utmana byggherrarna att skissa mindre och framför allt lägre volymer med höga kvaliteter i gestaltningen. Mota vinstmaximering till förmån för långsiktiga kvaliteter!

Ekonomin är en sak. En annan är omtanken om miljön och balansen i förhållande till närliggande bebyggelse. Idén om en stadsgata är inte alls dum, MEN då talar jag om en småstadsgata där höjden på byggnaderna begränsas till 2-4 våningar.
Med Liljeholmstorget som referens blir det hela tydligt och jag anser en sådan exploatering som alldeles för överdriven i detta läge.
För hela exploateringen bör gälla att hålla nere höjderna extra mot Saltsjöbanan i öster. Befintlig byggnation på andra sidan Saltsjöbanan är mestadels i ett plan och dessutom beläget på lägre nivå. Det rimliga är att
hålla en byggnadshöjd i två plan (ovan mark) i öster för att öka successivt mot småstadsgatan och mot väster till.

Samma sak bör gälla byggnationen norr om småstadsgatan. Särskild hänsyn bör tas till populära och byggnadsklassiska Igelboda skola. Det finns både för- och nackdelar att gömma den bakom bebyggelse längs småstadsgatan.
Skolan behövs och utbyggnadsmöjligheter för ökat behov måste planeras in. Skolgården måste få bre ut sig och INTE skuggas för mycket av eventuell byggnation i dess närhet.

Kort sagt välkomnar jag en förnyad centrumbebyggelse med ökat inslag av bostäder. Fokusera dock på en balanserad bebyggelse enligt ovan som ger en trevlig småstadskänsla istället för överdrivna byggvolymer och stad på liten yta med dålig anknytning till villabebyggelsen öster om Saltsjöbanan!

Med vänlig hälsning
Martin Lindfors
martin@haymac.se
Trollvägen 21
133 34 Saltsjöbaden

===========================================================

Från: Rein Raukas [mailto:rein@raukas.se]
Skickat: den 13 juni 2016 13:15
Till: Rein Raukas
Ämne: Ang byggnadsplanerna Igelboda/Saltsjöbadens Centrum
Hej!

Som ni säkert hört, så finns det för närvarande “storslagna planer” på att bebygga området kring Igelbodaplatån och Tippen.

Med all respekt, så skickar jag detta mail till alla jag känner – skulle du sympatisera med och vara positivt inställd till kommunens förslag till exploatering, så ber jag dig bara att bortse från detta mail. Frågan betyder dock mycket för mig och jag vill göra allt jag kan för att uppmuntra till en uppstyrning och ändring av planerna.

Förslaget innebär en kraftig förtätning av bebyggelsen, i en stil som är helt väsensskild från hur det ser ut idag. Stadsgator och höga hus (så höga som 8 våningar som värst!).
Personligen tycker jag att det är helt förskräckligt och jag har hört liknande reaktioner från i princip alla jag pratat med.

Bensinstationen har haft protestlistor mot nedläggningsplanerna och har samlat ca 5000 underskrifter. Dessa är inskickade till Nacka kommun, i samband med det samråd som nu pågår.

Någon organiserad protest har jag dock inte hört talas om, utan Nacka kommun har haft två informationsmöten på Tippen och synpunkter kan skickas in senast den 30/6.
Det är viktigt att så många som möjligt gör sin röst hörd! Räkna med att varje utebliven protest kommer att räknas som att man stöder förslaget. Dvs om ”bara” 5000 synpunkter kommer in, så är risken stor att Nacka kommun tolkar det som att majoriteten är positivt inställd, eftersom Saltis har fler än 10.000 invånare.

Nedan finner du ett förslag till text (som jag inte skrivit själv), som du/ni kan välja att använda som den är, redigera eller skriva en egen och sedan skicka in till kommunen, som en synpunkt i samrådet.

Synpunkter ska senast den 30/6 antingen mailas till registrator.plan@nacka.se skriv KFKS 2012/562-214 i ämnesraden eller skickas per post till
Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS2012/562-214
131 81 Nacka

Sprid gärna detta mail vidare till så många som möjligt!
Tusen tack för att du läser och engagerar dig!

Bästa hälsningar,
Rein

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnd

Jag vill med största kraft protestera mot det förslag till nybyggnation som presenterats för området kring Igelbodaplatån och Saltsjöbadens Centrum.

Jag anser att det inte alls passar in i omgivningen till vare sig byggnadsstil, omfattning eller karaktär.

Människor har valt att bo i Saltsjöbaden för att detta är en vilsam naturmiljö med skärgårdskaraktär, som erbjuder stillsamhet och ro, men ändå närhet till Stockholm. Detta bör beaktas och respekteras då man vill utveckla Nacka.

Saltsjöbadens Centrum skulle kunna må bra av viss tillbyggnad och ökning av bostäder, men det bör ske med försiktighet för att bibehålla den karaktär av skärgårdsmiljö, som hela Saltsjöbaden står för. Området utgör entré till Saltsjöbaden och intrycket bör därför stå i samklang med miljön i övrigt i Saltsjöbaden.

Därför säger jag NEJ till kommunens överexploatering enligt planerna:

– stadsgator så som presenterats i förslaget. Det förändrar miljön alltför kraftigt till att likna Liljeholmstorg, Hammarby Sjöstad och andra liknande stadsdelar. Detta är INTE Saltsjöbaden.
– höga hus så som förekommer i förslaget. Nuvarande bebyggelse har max 4 våningar och det bör respekteras även för nybyggnation.
– planerna att ta bort bensinstationen. Det är den enda bensinstation med tanknings- och tvättmöjlighet som finns i Saltsjöbaden. Det är av central betydelse att den får vara kvar!!
– att bebygga nuvarande grönområden i så stor omfattning som föreslagits. Saltsjöbaden ska få vara grönt och lummigt, en skön naturmiljö och inte en stadsmiljö!

Jag föreslår i stället en förankrad och varsam utveckling av Saltsjöbaden:

– använd den breda Vinterbrinksvägen till att göra infartsparkering med snedställda p-platser längs hela den östra sidan av vägen. Det blir fler parkeringsplatser än vad som tillåts idag (då bilar ställer sig längs med gatan) och tar bort problemet med lastbilar mm som dygns- och helgparkerar längs gatan.
– bevara lummigheten kring Gröna dalen och på ömse sidor av Vinterbrinksvägen och Saltsjöbadsleden – det gör mycket för helhetsintrycket när man angör Saltsjöbaden.
– bevara bensinstationen
– ta fram ett förslag med varsam bebyggelse av bostäder kring Saltsjöbadens Centrum. Undvik stadsgator, utan ta fram ett förslag med ett antal punkthus framför allt upp mot Ljuskärrsberget och på baksidan av Centrum-byggnaderna. Där finns relativt mycket mark, som kan bebyggas varsamt och ändå ge ett gott tillskott av bostäder.
– flytta idrottshallen till den norra sidan av Saltsjöbadsleden, men håll nere höjden på byggnaden och låt träd och växtlighet hjälpa till att bevara naturkänslan kring byggnaden. På så vis frigörs också mark för bostäder bakom Centrum.

Jag kräver en öppen process med hög involvering av medborgarna i Saltsjöbaden. Att som nu ha haft en workshop i februari 2015 (som ingen verkar ha hört talas om när den pågick) och sedan inbjuda till samråd under vårens mest hektiska tid med skolavslutningar och midsommartider, uppfattas nästan som att man från kommunens sida inte VILL ha inblandning av invånarna!

Med vänlig hälsning

===========================================================

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Synpunkter på detaljplanen

Vi fyra har gjort en gemensam skrivelse till kommunen med synpunkter på det föreslagna detaljplaneförslaget.
Önskar du ställa dig bakom våra tankar har du möjlighet att göra det.
Kontakta då någon av oss via mail eller telefon senast den 23 juni så bestämmer vi hur du bäst får möjlighet att skriva under.

Brita Lagerstedt brita@lagerstedt.se 073-691 13 89
Mona Svanström mona.svanstrom@telia.com 070-576 22 22
Jan Svanström jan.svanstrom@telia.com 070-549 10 79
Sten Brattberg sb@farleden.net 070-544 56 02

Synpunkter på Detaljplaneprogram för Saltsjöbadens centrum
KFKS 21012/562-214
Projekt 9541

Undertecknade boende på Vinterbrinksvägen vill framföra följande synpunkter på detaljplaneprogrammet:
Våra synpunkter rör främst
– Utformningen av affärscentrat
– Höjd och utformning av bebyggelsen i centrumområdet
– Genomfarten
– Placering och utformning av nya bostadshus längs Vinterbrinksvägen
– Bebyggelse väster om centrumområdet

Saltsjöbadens centrum är i behov av förnyelse. Framför allt gäller det de tråkiga ”baksidorna”, den nuvarande blandningen av gång-, cykel- och bilstråk och de stora öppna parkeringsplatserna. Det är bra att få in mer av bostäder och trivsamma gröna områden.

Saltsjöbaden är ett mer än hundra år gammalt samhälle med speciell karaktär. Samhället har utvecklat sig från förra sekelskiftets bad- och kurort, där betecknande för boendet skulle vara vacker natur, ren luft och rent vatten. Samma karaktär har behållits under senare utbyggnadsskeden. De under 70-talet tillkomna områdena runt Vinterbrinksvägen och på Ljuskärrsberget har – trots sin relativa storlek – behållit närheten till och inlemmandet i naturen. Det krävs därför varsamhet i en omdaning av centrum med närliggande områden för att även fortsättningsvis behålla Saltsjöbadens särprägel. Det krävs anpassning till naturen och topografin. En ombyggnad av centrumområdet och närliggande områden får inte leda tankarna till stadsbebyggelse. De nya byggnaderna bör vara betydligt mer lågskaliga och med en oregelbunden arkitektur. De bör inte strida mot karaktären hos den övriga bebyggelsen i Saltsjöbaden.

Utformningen av affärscentrat
Det är bra att förslaget ger struktur åt bil-, cykel- och gångtrafiken i centrum och att nuvarande öppna parkeringsytor används för bebyggelse, medan parkeringsplatserna – både för boende och centrumbesökare – läggs under jord. Angeläget är att bilar till bostadshus och centrum lotsas ner i garagen längre västerut än vad som framgår av planförslaget. Vi anser också att förslaget att flytta Tippen station eller perrongen närmare centrum är bra.

Den nuvarande centrumbyggnaden skall enligt förslaget delas upp i tre delar i stället för dagens två. Trots att nya torg med grönska och sittplatser föreslås, menar vi att föreslaget inte främjar sociala kontakter. Det är på innetorget de boende möts och spontana kontakter uppstår. Därför bör huskropparna förenas till en som i dagens centrum. Detta hindrar inte att centrat öppnas upp mot utsidorna för att få en mer välkomnande karaktär. Byggnaden kan utformas så att den ger möjlighet till skyddade uteplatser för caféer och liknande. Vi stödjer de resonemang, som förs av Saltsjöbadens Hembygdsförening i deras inlaga under punkt 2, Centrumbyggnaden.

Höjd och utformning av bebyggelsen i centrumområdet
Saltsjöbadens centrum är det första besökaren upplever, när man närmar sig Saltsjöbaden via Saltsjöbadsleden. Det är enligt vår mening helt fel att skapa ett alltför kompakt centrum med byggnader upp till åtta våningar. Även om centrumområdet ligger på en lägre nivå än kringliggande höjder, kommer så höga centrumhus att ge ett intryck, som kontrasterar kraftigt mot Saltsjöbadens nuvarande karaktär. De förslagna höga entréhusen på nuvarande bensinstationstomten kommer att ge en icke önskad bild av Saltsjöbadens centrum. Bilden kan bli bättre genom att husen byggs i terrasser upp mot bergskanten. Även de föreslagna husen i korsningen Saltsjöbadsleden – Vinterbrinksvägen borde kunna få en mindre kompakt utformning med högst fyra våningars höjd.

Genomfarten
Utformningen av centrum är helt beroende av en bra lösning av genomfarten.

Enligt programplaneringen passerade ca 14 000 fordon/vardagsdygn enligt mätningar under 2014/2015. Både genomfartstrafik och trafik till och från Centrumområdet kommer att öka med ökad bebyggelse. Det verkar vara en omöjlig ekvation att göra leden till en stadsgata, som dels ska förena centrummiljön med skolområdet och bostadsbebyggelsen på andra sidan leden, dels vara genomfartsled för alla boende i Saltsjöbaden utom för dem som bor på Igelbodaplatån, Ljuskärrsberget eller i centrumområdet. Förslaget försvårar eller omöjliggör också en vidare utbyggnad med ytterligare befolkningsökning i andra delar av Saltsjöbaden.

Vi anser det därför nödvändigt att hitta en lösning, där genomfartstrafiken separeras från övrig trafik. En möjlighet vore att dra genomfartstrafiken i en tunnel under en gata med begränsad trafik till och från centrat. Övergångarna för fotgängare och cyklister kan då göras betydligt säkrare. För att genomfartstrafiken enkelt ska kunna förbindas med till- och frånfarter till centrumområdet bör trafiklösningar med rondeller i stället för med trafikljus prövas.

Ett alternativ för att separera trafiken är det som framförs av Saltsjöbadens Hembygdsförening angående en förlängning av Solsidevägen.

Placering och utformning av nya bostadshus längs Vinterbrinksvägen
Med hänvisning till vad som inledningsvis sagts om anpassning till Saltsjöbadens karaktär och behovet av småskalighet bör nybyggnationen ske i uppbrutna former, gärna med oregelbundenhet i arkitekturen och terrasserad utformning, som smälter in i naturen och ger mindre stadskänsla. De föreslagna nya bostadshusen i korsningen Saltsjöbadsleden – Vinterbrinksvägen innebär att den nuvarande förskolan föreslås flyttad längre norrut. Förskolegården föreslås placerad i sluttningen mot radhusen mot Sommarvindsvägen och ska också kunna betjäna ytterligare en förskola, inrymd i ett av bostadshusen. Det finns enligt vår mening bättre alternativ till förskolegård i anslutning till förskolan genom att helt slopa de båda föreslagna husen på ömse sidor om Vinterbrinksvägen. Förskolegården skulle då kunna förläggas på östra sidan om Vinterbrinksvägen. På den västra sidan, norr om Svartkärrsvägen, har ett hus planerats på en vacker naturtomt. Här finns också resterna av en dansbana från första hälften av 1900-talet. Både trapporna till dansbanan och naturen med en vacker gångväg bör bevaras. Naturtomten blir då till glädje både för förskolans barn och för andra kringboende. Slopas de båda föreslagna husen behålls också siktlinjen från vägarna från Fisksätra förbi Igelbodaplatån mot Vinterbrinksvägen och ner mot skolområdet. Platsen för förskolegården i programplanen kan ev. användas för radhusbebyggelse.

Bebyggelse väster om centrumområdet
Vi har enligt vad som framgår ovan menat att den föreslagna byggnationen är alltför storskalig. Enligt vår mening bör också de föreslagna byggnaderna på bensinstationstomten utgå. Bensinstationen, som är en nödvändig servicefunktion för Saltsjöbadsborna, är bäst placerad i nuvarande läge. Om ytterligare bostäder krävs som ersättning för den minskning vi föreslår, kan övervägas om sådana kan placeras längre västerut längs Saltsjöbadsleden. En avfart skulle kunna anslutas till Saltsjöbadsleden i närheten av den östra gångtunneln från Fisksätra. Avfarten skulle leda till en parkering för golfare, skidåkare och besökare till Erstaviksområdet. Och även till en bebyggelse som kan finnas god plats att uppföra mellan denna parkering och det 18-de hålet på golfbanan.

Saltsjöbaden 2016-06-23
Brita Lagerstedt Mona Svanström Jan Svanström Sten Brattberg

Undertecknade instämmer i Synpunkterna ovan på detaljplaneprogrammet för Saltsjöbadens centrum
Namn Namnförtydligande

 

============================================================


Synpunkter från villaägarföreningen Saltsjöbaden

Saltsjöbadens villaägarförenings synpunkter på

Detaljplaneprogram för Saltsjöbadens centrum
KFKS 2012/562-214, projekt 9541

Saltsjöbadens villaägarförening har drygt 800 medlemmar i alla delar av Saltsjöbaden. Vi i styrelsen har försökt samla ihop en bild av vad de flesta medlemmar tycker om programförslaget som presenterats. Vi har deltagit på samrådsmöte i centrum och diskuterat med tjänstemännen som var där. Vi har dialog med andra föreningar och organisationer i “byn”, som Hembygdsföreningen och Saltsjöbadens IF. Vi har försökt lyssna av vad folk i allmänhet tycker och tänker kring förslaget, som gett upphov till en livlig debatt i det lokala samhället.

Först vill vi ge en positiv återkoppling på ambitionen hos kommunen att utveckla Saltsjöbaden och vårt centrum. Vi och de allra flesta vi pratar med är positiva till en utveckling av centrumområdet. Det finns ett dock ett antal punkter som vi har synpunkter på. Vi ger oss inte in i alla detaljer i detta skede. Vi får säkert anledning att återkomma i detaljfrågor i ett senare skede i processen.

Övergripande anser vi att antalet lägenheter är för stort. Vi tycker det skulle bli en alltför stor ökning av Saltsjöbaden. En befolkningsökning på upp emot 50% på relativt kort tid får konsekvenser på många områden. Det föreslagna stora antalet lägenheter inom programområdet gör att de nya byggnaderna måste bli av den föreslagna höjden, annars får man helt enkelt inte rum med så många nya bostäder. Höjden på husen är en av de saker som många reagerar mest på, tillsammans med antalet bostäder. Vi tycker att hus i Saltsjöbaden ska vara max 3-4 våningar.

Saltsjöbadens själ och karaktär är skärgårdssamhälle. Det var så det började en gång i tiden och även om mycket ändrats så är det fortfarande en stor anledning till varför folk söker sig hit. Vi ser gärna en utveckling av centrum, men inte till stadskaraktär. Bilderna som visas i programförslaget påminner mer om Hammarby sjöstad och andra moderna stadslika miljöer än om ett skärgårdssamhälle i utveckling. Vi vill se en gestaltning som knyter an till historia och gällande arktitektur, med karaktär av skärgårdssamhälle snarare än stad.

Vårt centrum får gärna utvecklas men tanken med ett inomhustorg är mycket bra och uppskattas som en mötesplats året runt, inte minst vintertid förstås. Det nya förslaget innehåller flera torgytor vilket är trevligt, men saknar den större ytan inomhus.

Med en så stor ökning som är föreslagen ökar också trafiken betydligt. Antalet bilar i området kommer att öka väsentligt och de allra flesta ska fram längs den föreslagna stadsgatan. En avlastning av trafiken på centrumgatan som ska mot Solsidan, via antingen förlängning av Solsidevägen eller breddning och anslutning av Kvarntorpsvägen till Skyttevägen, behövs.

Saltsjöbanan byggs om för att kunna köras i tätare trafik, men frågan är om det räcker till i rusningstrafik för den stora befolkningsökning som det skulle bli med upp till 1500 nya bostäder.

En lokal mack sätter många stort värde på. Vi vill ha kvar en lokal mack, möjligen i annat läge om det går att hitta en annan plats som totalt sett passar bättre i en utveckling av centrumområdet. En plats som diskuterats, med bl a Saltsjöbadens IF, är bredvid Saltsjöbadsleden bakom Ljuskärrsberget, mittemot Gröna dalen.

För Saltsjöbadens villaägarförening
Ordf Anders Karlström