Från:
Saltsjöbadens Hembygdsförening
Byvägen 54
PL 1
133 34 Saltsjöbaden
Till:
Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2008/88-214
Planenheten
Nacka Kommun
131 81 Nacka

Remissvar ang förslag till detaljplan för del av Igelboda 2:19 m fl, Igelboda depå.

Saltsjöbadens Hembygdsförenings styrelse beslöt att framföra följande synpunkter i ärendet :

Bakgrund
Nacka kommun avser att upprätta en detaljplan för ny depå för Saltsjöbanan. Man motiverar behovet av en ny depå med att en ny typ av fordon som har mycket lägre persontransportskapacitet per fordonsmeter än nuvarade fordon skall införas. Om man väljer en fordonstyp av nuvarande slag går det att rusta upp nuvarande depå då behovet av nya uppställninsspår försvinner. Inget beslut är ännu fattat, varför hela behovet grundar sig på gissningar och inte fattade beslut. Att under sådana omständigheter hasta fram beslut om ingrepp som har sådana stora negativa inverkningar som framhålls i miljökonsekvensbeskrivningen finner vi omotiverat. Detta i synnerhet som SL själv konstaterat att banan, vagnparken och broarna är i ett bättre skick än vad man tidigare trott och att inga beslut tagits om fordonstypen på banan. Det finns m a o ingen tidsnöd som motiverar forcering av beslut i frågan.

Detaljplanen
Den föreslagna planen innebär att man gör om tidigare avsatta grönområden till industrimark och stänger såväl de boende i Fisksätra som djur i Erstaviksområdet från att att röra sig till och från Skogsö naturreservat. Det är av synnerlig vikt att denna möjlighet bevaras med en ekoviadukt ifall planen genomförs. Det är också av yttersta vikt att man löser bullerfrågan, både under byggtiden och den framtida användadet av depån, med de olägenher det medför för de boende i Fisksätra och Igelboda.

Yrkande
Med ovanstående som motivering yrkar Saltsjöbadens Hembygsförening på att inga beslut i planärendet tas före det att besluten om Saltjöbanans framtida fordon är tagna.

Saltsjöbadens Hembygdsförening
Saltsjöbaden den 25 januari 2009
Jan Leffler
Ordförande