2016-06-28

Synpunkter på Detaljplaneprogram för Saltsjöbadens Centrum,
KFKS 2012/562-214, projekt 9541

Felaktiga utgångspunkter

Programhandlingarna för Saltsjöbadens centrum har som utgångspunkt att det skall skapas stad i centrumområdet – det talas om att skapa ”stadsliv” och ”stadsgata”.

För det första är det helt obegripligt att lyfta fram ”stadsliv” som något önskvärt för dem som bor i eller tänker flytta till Saltsjöbaden.

För det andra är det falsk marknadsföring att påstå att den bebyggelse som föreslås skulle generera de kvaliteter som förknippas med staden.

Några enstaka kvarter som liknar kvarter i en stad skapar inte stadsliv, det livet skapas av det större sammanhang som byggnaderna ingår i. Bygger man ett förortstorg blir det inget stadsliv. När Igelbodaplatån byggdes med sina kvarter skapades inget stadsliv. Och det hade inte blivit annorlunda som social miljö även om man byggt husen tio våningar höga som byggföretaget ville. Den gången var det politikerna i Saltsjöbadens köping som såg till att husen inte skulle nå över trädtopparna.

I den särskilda Förtätningsstudien som ingår i programarbetet lyfts Röda Bergsområdet i Stockholm fram som referens för att visa att skalan på bebyggelsen i nya centrum visst fungerar. Exemplet är helt irrelevant och visar att man saknar kunskap om hur man bygger stad.

För att möjliggöra bebyggelse väldigt nära infartsleden till hela Saltsjöbaden och för att knyta samman områdena på var sida görs leden om till s k stadsgata. Genom att ordna butiksfönster mot denna gata, tillåta kantstensparkering och korsande gångtrafik i plan samt begränsa hastigheten har man skapat något positivt, tror man. Men det är en illusion. En infartsled av det slag det handlar om kan inte bli en idyllisk gata hur man än försöker. Det är upplagt för konflikter.

Dagens situation vid affärscentret präglas enligt progamhandlingarna av otydlighet, otrygghet, brist på struktur och orienterbarhet mm. Man frågar sig vem som är utsatta för detta negativa. Det kan ju inte gälla alla dom som är återkommande besökare. Och nya besökare är sällsynta då Saltsjöbaden som bekant är en ”återvändsgata”.

Istället är det så att Saltsjöbaden Centrum är ett mycket uppskattat köpcentrum. Det handlar givet om bra butiker och bra service. Men det handlar mycket om utformningen som inomhuscentrum. Det fungerar suveränt som social mötesplats. En mycket viktig kvalitet som borde vara en central utgångspunkt när man drar igång ett förändringsarbete.

Vad händer med butikerna om programförslaget genomförs? I närområdet tillkommer ju många som kan förstärka kundunderlaget. Men jag är övertygad om att butikerna får en tuff framtid. Flertalet kunder kommer även framöver att vara bilburna. Idag finns viktiga sociala poänger med att stanna vid ”Tippen” och utföra en rad ärenden där. Men gör man om centrum till ett ordinärt förortstorg är risken stor att man fortsätter till närliggande centrum i Nacka och Sickla och att butikerna tappar underlag.

Vad gäller den föreslagna höga exploateringsgraden är det inte ovanligt att markägare och kommun har sammanfallande intressen. Men det brukar finnas återhållande krafter, så är dock inte fallet här. Det talas om att topografin ska bevaras trots mycket höga hus – något som stadsarkitekten löser genom att ”Entréhusen kan vara högre och hushöjderna variera i dalen så att befintliga höjdskillnader förstärks”.

Utan att fastna i kommenterar om placeringen av de olika nya husen måste ändå sägas att det är helt otillåtet att bygga hus som hindrar Solsidevägens utbyggnadsmöjligheter – se till att vägen byggs istället!

Det sägs i programmet att om ”stadsgatan” faller så faller hela programförslaget.
Ja, det är där vi är!

Men givet är det bra om centrumområdet rustas upp på olika sätt, utvecklas och att det byggs bostäder! Det krävs dock en nyanserad och konstruktiv dialog av helt annat slag för att komma fram till vad som är rimligt och önskvärt. Låt oss inte hamna i en polariserad debatt med endast två alternativ – att det antingen byggs enligt programförslaget eller att inget händer.

Jesper Steen
Prof em Arkitektur KTH
070 7450262
jesper.steen@arch.kth.se
Nils Sjögrens väg 3, 133 35 Saltsjöbaden